Warunki usługi cognitiveSEO

Niniejsze warunki umowy określają standardy użytkowania cognitiveSEO – serwisu online dla zarejestrowanych użytkowników. Korzystając ze strony cognitiveSEO Ty ( "Użytkownik") zgadzasz z tymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami i postanowieniami niniejszej umowy, to należy natychmiast zaprzestać wszelkiego użytkowania tej strony. Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie, modyfikować, zmieniać lub aktualizować warunki niniejszej umowy bez uprzedniej notyfikacji. Zmiany stają się skuteczne z chwilą ich zamieszczona na stronie cognitiveSEO internetowej. Dalsze korzystanie z Usługi po opublikowaniu zmian stanowi uznanie i akceptację umowy oraz jej modyfikacji. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym ustępie, niniejsza Umowa nie może być zmieniona.

Opis usługi

cognitiveSEO zapewnia Użytkownikowi usługi analizy SEO i monitoringu. Użytkownik musi dostarczyć (1) wszystkie urządzenia niezbędne dla ich własnego połączenia z Internetem, w tym komputer i modem i (2) zapewnić dostęp do Internetu, oraz (3) zapłacić wszelkie opłaty związane z takim połączeniem.

Polityka prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności cognitiveSEO w celu uzyskania informacji o prywatności Twoich Treści. Korzystając z serwisu zgadzasz się na użycie, gromadzenie i ujawnianie informacji osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.

Wyłączenie gwarancji

Witryna jest dostarczana przez cognitiveSEO na zasadzie "tak, jak jest" (as is) i "w miarę dostępności" (as available). W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, cognitiveSEO nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani domniemanych, w odniesieniu do wykorzystania lub wyników tej stronie internetowej pod względem ich poprawności, dokładności, rzetelności, lub w inny sposób. cognitiveSEO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w korzystaniu z tej strony. cognitiveSEO zrzeka się wszelkich gwarancji w odniesieniu do dostarczonych informacji, w tym domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego zastosowania i nienaruszalności praw. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wykluczenie domniemanych gwarancji, dlatego ww. wyłączenia nie mają do nich zastosowania.

Ograniczenie odpowiedzialności

cognitiveSEO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE SZKODY LUB STRATY Z TYTUŁU UTRACONYCH KORZYŚCI, UTRATĘ DOCHODÓW LUB UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄ Z UMOWY, ZANIEDBANIA, DELIKTU, USTAWY, SYSTEMU EQUITY, OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW LUB INNYCH PODSTAW, NAWET JEŚLI UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY WIĘC NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ NIE BĘDĄ MIAŁY DLA NICH ZASTOSOWANIA.

Odszkodowania

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć cognitiveSEO, jego spółki-matki, jednostki podporządkowane, filie, kadrę kierowniczą i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, w tym kosztów obsługi prawnej i kosztów poniesionych przez strony trzecie, wynikających z naruszenia niniejszej umowy, przez Użytkownika lub naruszenia przez Użytkownika lub innej osoby korzystającej z Serwisu za pomocą komputera Użytkownika, dowolnej własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Konto Użytkownika

Wszyscy użytkownicy Serwisu otrzymają hasło i konto. Użytkownicy są w pełni odpowiedzialni za wszelkie działania, które występują na ich kontach, zarówno upoważnione (authorized) jak i nieupoważnione. Użytkownik zobowiązuje się powiadomić cognitiveSEO o wszelkich nieupoważnionych przypadkach użycia konta oraz innych naruszeniach bezpieczeństwa, które są lub powinny być znane Użytkownikowi.

Prawo Użytkownika do korzystania z Usługi jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać ani dokonywać jakiegokolwiek komercyjnego korzystania z Serwisu bez pisemnej zgody cognitiveSEO.

Modyfikacje i Przerwy w działaniu usługi

cognitiveSEO zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania usługę z lub bez wypowiedzenia dla Użytkownika. cognitiveSEO nie podlega odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej w przypadku wykorzystania swojego prawa do zmiany lub zaprzestania Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że cognitiveSEO nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego i bezpiecznego dostępu do naszej strony internetowej i że funkcjonowania naszej strony może być zakłócane lub negatywnie dotknięte przez liczne czynniki i okoliczności poza naszą kontrolą.

Strony osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które są własnością i są zarządzana przez sklepy internetowe i inne osoby trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy odpowiedzialni za dostępność lub treści znajdujące się na stronach osób trzecich. Należy skontaktować się z administratorem lub webmasterem witryny osób trzecich, w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących takich linków lub treści zawartych na tych stronach. Twoje korzystanie ze stron osób trzecich podlega warunkom użytkowania i politykom prywatności każdej strony i nie jesteśmy za nie odpowiedzialni. Zachęcamy wszystkich Użytkowników do przejrzenia polityk prywatności stron osób trzecich.

Zastrzeżenie odnośnie dokładności informacji dostawców prezentowanych przez cognitiveSEO

Opisy produktów oraz inne informacje zostały dostarczone przez dostawców cognitiveSEO lub zostały zebrane z publicznie dostępnych źródeł. cognitiveSEO dokłada starań w celu zapewnienia, że informacje na stronie internetowej cognitiveSEO są dokładne, ale nie możemy dać żadnej gwarancji co do dokładności i wiarygodności jakichkolwiek informacji na innych stronach internetowych. cognitiveSEO nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do dowolnego produktu dostarczanego lub oferowanego przez dowolnego Dostawcę (Vendor), a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie poleganie na oświadczeniach i gwarancjach przewidziane przez każdego dostawcy będzie na własne ryzyko.

Obowiązująca jurysdykcja

Nasza strona internetowa jest obsługiwana i dostarczana w Rumunii w Europie. W związku z tym, podlegamy prawom Rumunii, której ustawodawstwo będzie rządzić Warunkami Użytkowania. Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa i inne usługi są odpowiednie, zgodne z prawem lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. W związku z powyższym, jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej strony zgadzasz się na korzystanie z niej zgodnie z wewnętrznym prawem Rumunii.

Zgodność z prawem

Użytkownik bierze na siebie pełną wiedzę na temat obowiązującego prawa i jest odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi prawami. Użytkownik nie może korzystać z Usługi w jakikolwiek sposób, który narusza obowiązującego krajowe, federalne lub międzynarodowe prawa, regulacje lub inne wymogi rządowe. Użytkownik ponadto nie zgadza się na przekazywanie jakichkolwiek materiałów, które zachęcają do zachowań, które mogłyby stanowić przestępstwo, pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać odpowiednie lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe prawa lub regulacje.

Informacje o prawach autorskich

Cała zawartość zawarta lub dostępna na stronie internetowej cognitiveSEO, w tym projekt strony, teksty, grafiki, interfejsy i ich wybrane elementy oraz kompozycje są © cognitiveSEO wszystkie prawa zastrzeżone, lub są własnością cognitiveSEO i/lub osób trzecich chronionych prawami własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów ze strony internetowej, w tym reprodukcja w celach innnych niż niż wymienione powyżej, modyfikacja, dystrybucja oraz replikacja, każda forma wyciągania danych (extraction) lub wydobywania danych (data mining) lub wszelkiego rodzaju innego komercyjnego wykorzystania, bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego pracownika cognitiveSEO jest surowo zabronione. Użytkownicy zgadzają się, że nie będą używać jakiegokolwiek robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia lub ręcznego procesu do monitorowania lub kopiowania naszych stron internetowych lub treści w nich zawartych bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela cognitiveSEO. Znaki towarowe prezentowane na stronie cognitiveSEO są znakami towarowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli i nie stanowią ani poparcia ani rekomendacji tych Dostawców.
Ponadto, takie wykorzystanie znaków towarowych lub linków do stron internetowych sprzedawców nie mają sugerować, bezpośrednio lub pośrednio, że ci Dostawcy wspierają lub mają powiązania z cognitiveSEO.

Inne Postanowienia

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z umowy jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, wówczas nie ma to wpływu na wszelkie inne przepisy (i wszelkie częściowo wykonalne przepisy), które pozostają ważne i wykonalne w maksymalnym możliwym stopniu. Zgadzasz się na to, że niniejszy Regulamin korzystania z umowy i wszelkie inne umowy wymienione w niniejszym dokumencie mogą być przypisane przez cognitiveSEO, według własnego uznania, na rzecz strony trzeciej w przypadku fuzji lub przejęcia. Warunki korzystania z umowy stosuje się jako dodatek do umów, i nie mogą być one zastąpione przez jakiekolwiek inne pisemne porozumienie między nami a Użytkownikiem w odniesieniu do udziału w charakterze Użytkownika. Użytkownik zgadza się, że poprzez akceptację tego regulaminu korzystania z umowy, wyraża zgodę na wykorzystanie i ujawnienie danych osobowych i inne praktyki opisane w naszym oświadczeniu Polityki Prywatności.

Kontakt